REDSTONE FRANCHISE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN HEMEN TIKLAYIN! Uluslararası ve %100 Türk Sermayeli Gayrimenkul Franchise Şirketi

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Sponsor Reklam
Gamas Proje Taşımacılık Ltd. Şti.

1. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Haber41 Kocaeli [“Haber41 Kocaeli”]: Sitenin sahibi Başaranlar Yayıncılık ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Haber41 Kocaeli: Başaranlar Yayıncılık ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi,

Site: https://haber41kocaeli.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ifade eder.

2. Haber41 Kocaeli Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler

2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber41 Kocaeli; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)

iletişim bilgisi (telefon, e-posta)

işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)

ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)

kurumsal kimlik bilgisi (unvan)

finansal veri (vergi no)

hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)

pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)

lokasyon bilgisi

2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber41 Kocaeli, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi

Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak

Haber41 Kocaeli bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

2.1.3 Haber41 Kocaeli‘nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

2.2 Müşteri

Haber41 Kocaeli için müşteri kavramı kişisel verisi işlenen reklam müşterileri ve medya satın alma ajansı gibi kişi gruplarını ifade etmektedir.

2.2.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber41 Kocaeli; müşterilerin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

Kimlik verisi (ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN gibi)

İletişim verisi (adres, telefon, e-posta)

Finansal veri (vergi numarası, banka hesap bilgileri, vergi dairesi, IBAN)

Hukuki işlem verisi (sözleşme)

Kurumsal kimlik verisi (unvan, şirketteki pozisyonu, firma adı)

2.2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber41 Kocaeli, müşterilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

Haber41 Kocaeli tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

Haber41 Kocaeli tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Reklam satışı yapmak

Reklam rezervasyon ve raporlama yapmak

Haber41 Kocaeli bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması, müşterilerle sözleşme süreçlerin gerçekleştirilmesi ve bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla işlemektedir.

2.2.3 Haber41 Kocaeli‘nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Müşterilere ilişkin kişisel veriler;

IT hizmet yönetimi amacıyla bulut bilişim hizmet sağlayıcılarla

Çevrimiçi gezinme alışkanlıklarının takibi ve bu sonuçlara göre tercih ve beğenileri doğrultusunda müşterilere ait içerik ve reklamların sunulması, reklam gösterimi, pazarlama gibi faaliyetler kapsamında hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalarla gerektiği ölçüde ve kapsamda

paylaşılmaktadır. Veri aktarımı yaptığımız üçüncü taraflarla aktedilen tüm sözleşmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 Sayılı Kanuna uyumlu hükümler ihtiva etmektedir.

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

2.3 Tedarikçi

Haber41 Kocaeli ürün, mal veya hizmet tedarik süreçleri ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerinde tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, gerçek kişi tedarikçinin kişisel verilerini işlemektedir.

2.3.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

Haber41 Kocaeli; aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

Kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)

İletişim bilgisi (telefon, e-posta)

Kurumsal kimlik bilgisi (unvan)

Finansal veri (vergi no, vergi dairesi, IBAN)

Özel nitelikli kişisel veri&hukuki işlem bilgisi (imza)

2.3.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Haber41 Kocaeli, tedarikçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

Tedarikçilerle Olan Sözleşme öncesi ve sonrası İlişkilerin Yönetimi

Ürün ve/veya Hizmet Tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası

Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Veri Sorumlusunun ve/veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini

Mevzuata Uyumun Sağlanması

2.3.3 Haber41 Kocaeli‘nin İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

Haber41 Kocaeli tedarikçilere ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşmaktadır:

Denetim, hizmet destek süreçleri dolayısıyla hukuken yetkili şirketler

Holding&iştirak yönetişim ilişkisi kapsamında Başaranlar Yayıncılık ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

3 Çerez’ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme

Haber41 Kocaeli; Site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerle İlgili Haklar

Kullanıcı/Üye, işlenen Kişisel Verileri’nin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

info@haber41kocaeli.com.tr isimli e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda Şirketimize hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir)

  • Şirketimizin kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek
  • Kimlik tespitinin noterde yapıldığı bir dilekçeyi Haber41 Kocaeli’nin web sayfasında yer alan adres bilgilerine göndermek suretiyle Şirketimize başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı bilgi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

Haber41 Kocaeli Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Haber41 Kocaeli Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

Başa dön tuşu
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız buraya tıklayınız. View more
OKUDUM